mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Obec Hlavatce > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hlavatce

2. Důvod a způsob založení

Obec Hlavatce (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Hlavatce
  Hlavatce 44
  373 48 Dívčice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Hlavatce
  Hlavatce 44
  373 48 Dívčice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  starosta: +420 775 225 686
  místostarostka: +420 725 059 483

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obechlavatce.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Hlavatce
  Hlavatce 44
  373 48 Dívčice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  hlavatce@obechlavatce.cz

 • 4.8 Datová schránka

  g93b8hw

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 35021231/0100

6. IČO

00581313

7. DIČ

CZ00581313, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: